Medalists

SHOT PUT 5Kg BOYS UNDER 16 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Banswara Murtaza bhai Mustafa bhai Dada

G

Chennai Husain bhai Shabbir bhai Nandurbarwala

S

Bangalore Mohammed bhai Abduttayyeb bhai Ajmerwala

B