Medalists

100M BOYS UNDER 16 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Nagpur Taha bhai Murtaza bhai Fidvi

G

Dubai Mufaddal bhai Murtaza bhai Akola

S

Nagpur Ammar bhai Adnan bhai Gohar

B