Medalists

SHOT PUT-3Kg BOYS UNDER 12 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Banswara Aliqyan bhai Qutbuddin bhai Babuji

G

Godhra Yusuf bhai Aliasgar bhai Molwala

S

Chennai Mukarram bhai Mustafa bhai Dhanerawala

B