Medalists

LONG JUMP BOYS UNDER 12 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Bangalore Burhanuddin bhai Aamir bhai Qutbi

G

Chennai Abduttayyeb bhai Huzaifa bhai Karachiwala

S

Nagpur Husain bhai Aliakbar bhai Millwala

B