Medalists

200M BOYS UNDER 12 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Bangalore Burhanuddin bhai Aamir bhai Qutbi

G

Kota Murtaza bhai Husain bhai Sunelwala

S

Chennai Abduttayyeb bhai Huzaifa bhai Karachiwala

B