Medalists

100M BOYS UNDER 12 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Chennai Abduttayyeb bhai Huzaifa bhai Karachiwala

G

Nagpur Husain bhai Aliakbar bhai Millwala

S

Dubai Abdulqadir bhai Hatim bhai Hussainy

B