Medalists

100M MISAQ GIRLS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Chennai Khadija bai Mustafa bhai Jamnagarwala

G

Indore Amatullah bai Taher bhai Betmawala

S

Banswara Insiyah bai Qutbuddin bhai Patrawala

B