Medalists

Swimming Breaststroke GIRLS UNDER 14 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Daressalaam Insiyah bai Yusuf bhai Mohammedbhai

G

Mombasa Batul bai Shabbir bhai Bhaijee

S

Nagpur Alefiyah bai Mulla Huzaifa bhai Izzy

B