Medalists

50M GIRLS UNDER 10 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Kuwait Ruqaiyah bai Shaikh Taher bhai Sajid

G

Chennai Insiyah bai Taher bhai Kathawala

S

Vasai Zahra bai Mustafa bhai Ghiyawedwala

B