Medalists

Swimming Backstroke BOYS UNDER 16 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Nagpur Burhanuddin bhai Mansoor bhai Khomosi

G

Mombasa Adnan bhai Huzaifa bhai Abdulali

S

Dubai Yusuf bhai Mulla Mufaddal bhai Kagalwala

B